Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tervolan Energia ja Vesi Oy
Keskustie 81
95300 Tervola
p. 040 544 0266
Y-tunnus 1868785-9

Yhteyshenkilötietosuoja-asioissa:
jarno.lumimaki@tervola.fi

2. Rekisterin nimi

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteriin on rekisteröity kaikki Tervolan Energia ja Vesi Oy:n asiakkaat.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n nykyisten ja entisten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tervolan Energia ja Vesi Oy:n asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja palvelujen tarjoamiseen
 • Sopimussuhteen hoitamiseen
 • Maksujen vastaanottoon, valvontaan ja perintään
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakasviestintä

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriin seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Henkilötunnus / y-tunnus
 • Yhteyshenkilön tai edustajan nimi
 • Osoitteet: postiosoite, laskutusosoite, e-laskuosoite, verkkolaskuosoite
 • Asiakasnumero, onlinepalvelun käyttäjätunnus
 • Käyttöpaikan osoite
 • Käyttöpaikan käyttötarkoitus
 • Liittymän tekniset tiedot
 • Energian kulutustiedot
 • Käyttöpaikan laitetiedot
 • Sopimus ja sen kohde
 • Sopimuksen voimassaoloaika
 • Sopimuksen hinnat
 • Laskutuksen perusteet
 • Maksukäyttäytyminen

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsiassa rekisteröidyltä itseltään sopimusten, tilausten ja asiakasyhteydenottojen yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareista saaduilla käyttötiedoilla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, viranomaisille ja sähkömarkkinoiden osapuolille sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

7. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

8. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3. määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi. Säilytysaikoihin vaikuttavat esim. kuluttaja asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite kymmenen vuotta ja kirjanpitolaki.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekistereiden tiedot on suojattu salasanoin, palomuurein, käyttöoikeuksin sekä muin tarpeellisin teknisin keinoin. Käyttöoikeus tietoihin on Tenergia Oy:n henkilökunnalla tai sen sopimuksin valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Paperiaineistoa säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Tervolan Energia ja Vesi Oy edellyttävät henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 1 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Lisätietoa sivustolla käytettävistä evästeistä.