Oma sähköntuotanto

omatuotanto

Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, jonka yhteisteho on enintään 100 kVA. Mikrotuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksesi, voit lisäksi myydä tuottamaasi sähköä valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle.

Pientuotannolla tarkoitetaan mikrotuotantoa suurempaa tuotantolaitteistoa, kuten useita kymmeniä metrejä korkeaa tuulivoimalaa tai rakennuksen peittävää aurinkovoimalaa. Pientuotannosta saatava sähkön määrä mikrotuotantoa suurempi ja sitä tuotetaan usein myös myyntiin. Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteet, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 100 kVA – 2 MVA.

Kun suunnittelet oman mikrotuotantolaitteiston hankintaa ja verkkoon liittämistä, etene seuraavan kolmen askeleen mukaisesti. Jos suunnittelet yli 50 kVa:n tuotantolaitteiston hankintaa ja sen verkkoon liittämistä, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

1. Tuotantolaitteiston ja lupien hankinta

Selvitä ensimmäiseksi ennen mikrotuotantolaitteiston hankintaa mitä lupia laitteisto tarvitsee ja soveltuuko se liitettäväksi jakeluverkkoon.

Varmista mikrotuotantolaitteiston soveltuvuus Tervolan Energia ja Vesi Oy:n verkkoon ennen laitteiston hankintaa. Tuotantolaitteiston ja asennuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tuotantolaitteisto täyttää Energiateollisuuden suositukset, Saksan normin VDE-AR- N 4105:2011 tai mikrotuotantostandardin EN50438.
  • Tuotanto on erotettavissa jakeluverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla, Tervolan Energia ja Vesi Oy:llä, on vapaa pääsy.
  • Liittymän pääkeskuksella ja tuotantolaitteistolla on varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus tuotannon irtikytkemiselle.
  • Asennukset tekee ammattitaitoinen urakoitsija.
  • Kaksisuuntainen mittaus voi edellyttää nykyisen sähköenergiamittarisi vaihtamista uuteen, mistä veloitamme hinnaston mukaisen maksun.
  • Selvitä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- ja toimenpideluvan tarve ennen laitteiston hankintaa.
  • Hanki omasta käytöstä ylijäävälle sähkölle ostaja.
  • Voit tehdä ylijäämäsähkön myymisestä sopimuksen valitsemasi sähkön myyntiyhtiön kanssa.

2. Sähköverkkosopimuksen tekeminen

Kun teet päätöksen mikrotuotantolaitteiston hankinnasta, tee Tervolan Energia ja Vesi Oy:n kanssa mikrotuotannon sähköverkkosopimus. Sähköverkkosopimus oikeuttaa sinut syöttämään tuottamasi sähkön jakeluverkkoon ja myymään ylijäämäsähkösi valitsemallesi sähkönmyyjälle. Veloitamme verkkoon syötetystä sähköstä hinnaston mukaisen siirtomaksun.

Teemme mikrotuotannon sähköverkkosopimuksen sähköurakoitsijan toimittaman yleistietolomakkeen tietojen perusteella. Sopimuksen tekeminen on maksutonta, mutta se on kuitenkin pakollinen aina, kun tuotantolaitteiston on mahdollista syöttää sähköä yleiseen jakeluverkkoon. Sopimuksella varmistetaan henkilöturvallisuus ja laitteiden oikea toiminta.

Sähköverkkosopimuksen vahvistus sopimusehtoineen lähetetään sinulle sen jälkeen, kun olemme saaneet sähköurakoitsijasi täyttämän yleistietolomakkeen ja hyväksyneet sen.

3. Kytkentä ja kunnossapito

Tuotantolaitteiston rakentava sähköurakoitsija kytkee tuotantolaitteiston sähköverkkoon. Laitteiston saa kytkeä vain verkkoyhtiön luvalla, joten urakoitsijan tulee ilmoittaa kytkennästä yleistietolomakkeella verkkoyhtiölle. Samalla urakoitsija vakuuttaa asennuksen täyttävän sähköturvallisuusmääräykset ja tekniset vaatimukset. Tarkistamme lomakkeella annetut tiedot ja tarvittaessa pyydämme lisätietoja sähköurakoitsijalta.

Kun olemme hyväksyneet yleistietolomakkeen, palautamme allekirjoitetun sähköverkkosopimuksen yhdessä kytkentäluvan kanssa. Tästä päivästä alkaen meillä on valmius mitata käyttöpaikallasi kulutettu ja tuotettu sähkö ja toimittaa mittaustiedot ylijäämäsähkön myyntiä varten valitsemallesi sähkönmyyjälle.

Huolehdi kunnossapidosta

Sähkölaitteisto on muistettava pitää kunnossa myös kytkennän jälkeen. Laitteisto ei saa aiheuttaa häiriöitä muille sähköverkon käyttäjille, ja sähköasennusten ja -laitteiden on oltava säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

Sopijapuolet ovat tietyin rajoituksin velvollisia korvaamaan säännösten, määräysten ja ohjeiden vastaisten asennusten, viallisten laitteiden tai niiden käytön aiheuttamat vahingot.

Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä:

Energiateollisuus ry:n ohje: Sähköntuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Energiateollisuus ry:n suositus: Pientuotannon tekniset vaatimukset

Energiateollisuus ry:n verkostosuositus: Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon